Η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία “ΙΣΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ” ιδρύθηκε το 2002 και δομήθηκε πάνω σε 3 πυλώνες:

Ύδρευση

Αποχέτευση

ΙΣΤΩΡ ΑΤΕΕ - ΟΔΟΠΟΙΙΑ

Οδοποιία

Σκοπός της ΙΣΤΩΡ Α.Τ.Ε.Ε.

ΙΣΤΩΡ Α.Τ.Ε.Ε - Ύδρευση, Αποχέτευση, Οδοποιΐα

Ο σκοπός μας είναι η δημιουργία και ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στην ημεδαπή και αλλοδαπή με τις ακόλουθες κυρίως κατευθύνσεις:

 • Παραγωγή και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας, με τη δημιουργία σχετικών μονάδων παραγωγής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αλλά και άλλων πηγών για την παραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας.
 • Η ανάληψη με δημόσιο διαγωνισμό ή με ανάθεση, η μελέτη, η επίβλεψη και εκτέλεση τεχνικών έργων κάθε είδους και μορφής ή φύσεως ακόμη και έργων που απαιτούν ειδικά πτυχία ή την εγγραφή της εταιρίας σε ειδικά μητρώα (καταλόγους) και κυρίως κάθε Δημοσίων, Δημοτικών, Κοινοτικών ή Ιδιωτικών, είτε στην Ελλάδα, είτε στο εξωτερικό, είτε αυτοτελώς, είτε σε συνεργασία με οποιαδήποτε μορφή ή τύπο με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά.
 • Η ανάληψη, εκτέλεση και εκμετάλλευση κάθε είδους οικοδομικών έργων, είτε σε οικόπεδα ιδιοκτησίας της εταιρίας, είτε σε ξένα οικόπεδα, προσφερόμενα από ιδιώτες ή συνεταιρισμούς ή οργανισμούς δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, κάθε μορφής για την ανέγερση με αντιπαροχή οικοδομών κατά το σύστημα της οριζόντιας ιδιοκτησίας και η πώληση των επί μέρους οριζόντιων ιδιοκτησιών.
 • Η αγορά οικοπέδων, γηπέδων, αγροτεμαχίων και γενικά ακινήτων, είτε προς μεταπώληση είτε προς ίδια χρήση και εκμετάλλευση.
 • Η ίδρυση και εκμετάλλευση εργοστασίου παραγωγής προκατασκευασμένων σπιτιών, κουφωμάτων, δαπέδων και επίπλων κουζίνας και συναφών ειδών, αλλά και συγκροτημάτων ασφαλτομείγματος και σκυροδέματος.
 • Η τεχνική και οικονομική μελέτη κάθε είδους τεχνικών έργων.
Όλα τα παραπάνω έχουν σαν στόχο την εδραίωση της θέσης της επιχείρησης στην οικονομική δραστηριότητα της περιοχής της Ηπείρου, καθώς και την αύξηση των δραστηριοτήτων και κατ’ επέκταση του μεγέθους της μακροπρόθεσμα.

Η επιχείρηση, μέσω των μετόχων της, έχει καταφέρει καθ’ όλα τα έτη λειτουργίας, από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα, να διαθέτει ένα πολύ καλό όνομα στην αγορά, να διακρίνεται για την αξιοπιστία της και να χαρακτηρίζεται από συνέπεια και φερεγγυότητα στις συναλλαγές της.

Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα της επιχείρησης, είναι η μετοχική της σύνθεση, η οποία αποτελείται από νέους πλήρως καταρτισμένους επιστήμονες μηχανικούς και οικονομολόγους, οι οποίοι διαθέτουν όλα τα απαραίτητα εφόδια για την διαρκή ανάπτυξη της εταιρίας και την δημιουργία όλων των απαραίτητων συνθηκών για την βιώσιμη και κερδοφόρα μελλοντική της πορεία.

Ακόμη, η μεγάλη εμπειρία των μετόχων και εργαζομένων σε αυτή στον κατασκευαστικό τομέα, οι υψηλού επιπέδου υπηρεσίες που προσφέρει, ο διαρκής εκσυγχρονισμός του μηχανολογικού εξοπλισμού της επιχείρησης, αλλά και η συνεχής εκπαίδευση και κατάρτιση των εργαζομένων της με σκοπό την αξιοποίηση κάθε νέας τεχνολογίας και μεθόδου κατασκευής προς όφελος των πελατών της, έχει σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας υγιούς και βιώσιμης επιχείρησης στον τομέα των κατασκευών, η οποία έχει κατορθώσει να έχει διεισδύσει στην συγκεκριμένη αγορά και να έχει καταλάβει ένα ικανοποιητικό μερίδιο αυτής.

Ολοκληρώνοντας την περιγραφή των στοιχείων οργάνωσης και λειτουργίας της επιχείρησης θα πρέπει να τονισθούν οι περιβαλλοντικές δράσεις που διέπουν την λειτουργία της καθώς ακολουθούνται πρακτικές απόλυτα εναρμονισμένες με εκείνες που προβλέπονται για την προστασία του περιβάλλοντος.

Βασίλης Κοσμάς, Πρόεδρος ΙΣΤΩΡ Α.Τ.Ε.Ε.

Περιβαλλοντολογική Δράση

Χαρακτηριστικό παράδειγμα των πρακτικών προστασίας του περιβάλλοντος που ακολουθεί η εταιρία αποτελεί η ανακύκλωση, όπως υλικών  και οτιδήποτε άλλο επιδέχεται ανακύκλωσης από τα αναλώσιμα που χρησιμοποιεί για την λειτουργία της, ενώ προχωρώντας ένα βήμα παραπέρα η ίδια προέβη τα τελευταία χρόνια σε επενδύσεις αξιοποίησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ενώ έχει προγραμματίσει και την επέκταση των επενδύσεων της έχοντας λάβει όλες τις απαραίτητες άδειες.

Συγκεκριμένα από τον Φεβρουάριο του 2013 η επιχείρηση ΙΣΤΩΡ ΑΤΕΕ λειτουργεί διασυνδεδεμένο φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 100kwh, ενώ έχει ήδη αποκτήσει τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις για την κατασκευή ενός επιπλέον φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 100kwh επίσης.

Όλα τα ανωτέρω αποδεικνύουν την περιβαλλοντική ευαισθησία που διέπει τους μετόχους της εταιρίας, που έχουν σαν στόχο την προστασία του Περιβάλλοντος μέσω της εξοικονόμησης ενέργειας.

Έργα της ΙΣΤΩΡ Α.Τ.Ε.Ε.

 1. Κατασκευή προσβάσεων Γέφυρας Αγριλιά (Τζαρί) επί του ποταμού Αράχθου Νομού Άρτας
 2. Αποχέτευση Ύδρευση Νέας Ζωής Δήμου Ιωαννιτών
 3. Προστασία Πηγών Κρύας Ν. Ιωαννίνων
 4. Αποχέτευση Βόρειας Ενότητας πόλης Ηγουμενίτσας
 5. Αποχέτευση Ακαθάρτων Υδάτων Δήμου Ανατολής Ν. Ιωαννίνων
 6. Αναμόρφωση οδών στη νέα επέκταση του σχεδίου Δ.Δ. Ανατολής Ν. Ιωαννίνων
 7. Αποχέτευση ακαθάρτων περιοχής επέκτασης Ρ.Σ. Ανατολής Ιωαννίνων
 8. Κατασκευή εκφυλ/νης Μ/σης επί της οδού Σούτσου Δήμου Ιωαννιτών
 9. Επέκταση αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός συστημάτων Ύδρευσης – Αποχέτευσης Δήμου Ιωαννιτών – Οδός Ίωνος Δραγούμη (Μ1, Μ2 – Νέα Ζωή)
 10. Εγκατάσταση κλιματιστικών μονάδων Κατσικάς Δήμου Ιωαννιτών
 11. Ολοκλήρωση δικτύων αποχέτευσης Δήμου Ιωαννιτών (Α’ Φάση)
 12. Κατασκευή συμβατικών κατοικιών στον πυρόπληκτο οικισμό Αγίας Μαρίνας (Β’ Εργολαβία) Ν. Ιωαννίνων
 13. Κατασκευή επισκευή πληγέντων Χαροκοπίου Δήμου Ιωαννιτών
 14. Ανάπτυξη προστασία και αξιοποίηση συστήματος υδροδότησης Δήμου Ιωαννιτών
 15. Κατασκευή Δικτύων Αποχέτευσης και Απορροής Όμβριων Υδάτων περιοχής Βοτανικού Δήμου Ιωαννιτών
 16. Αξιοποίηση αρχαιολογικού χώρου πηγών Αχέροντα (Β΄Φάση) Ν. Ιωαννίνων
 17. Κατασκευή Μ/Τ για τοποθέτηση Κ.Ο.Ι. 36 Ο.Ι. Α/Κ Κόνιτσας- Α/Τ Πάδων Ν. Ιωαννίνων
 18. Τοποθέτηση ΚΟΙ Παραπόταμος – Νεράιδα Θεσπρωτίας
 19. Ανακατασκευή Λιθόστρωτων κοινότητας Παπίγκου Ν. Ιωαννίνων
 20. Επέκταση Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός Συστημάτων Ύδρευσης – Αποχέτευσης Δήμου Ιωαννιτών – Οδός Μ58-Κιάφα Δήμου Ιωαννιτών
 21. Μετατόπιση Α/Δ Πεδινής και ΚΟΙ λόγω διαπλάτυνσης της Ε.Ο. Ιωαννίνων-Άρτας (Τμήμα κόμβου Ανατολής-κόμβου Εγνατίας Οδού)
 22. Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στο Τ.Δ. Πεδινής και στο Τ.Δ. Κοσμηράς του Δήμου Μπιζανίου Ν. Ιωαννίνων
 23. Κατασκευή οδού Βογιάνου Δήμου Ιωαννιτών
 24. Επέκταση – αναβάθμιση – εκσυγχρονισμός αποχετευτικού συστήματος Παραλίμνιας Ζώνης Δήμου Ιωαννιτών
 25. Κατασκευή ακαθάρτων λυμάτων Τ.Δ. Πεδινής Δήμου Ιωαννιτών