ΙΣΤΩΡ Α.Τ.Ε.Ε.

Ρώμα 76, 45 221 Ιωάννινα
Αρ.Μ.Α.Ε. 52091/42/Β/02/24
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 030746629000

 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

χρήσεως

1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015

 

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας «ΙΣΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Έκθεση ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΙΣΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.», που αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31 Δεκεμβρίου 2015, τις καταστάσεις αποτελεσμάτων και μεταβολών καθαρής θέσης της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Ευθύνη του Ελεγκτή

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια.

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης

Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη

Από τον έλεγχό μας προέκυψαν τα εξής 1) Στις εμπορικές απαιτήσεις από πελάτες περιλαμβάνονται και απαιτήσεις σε καθυστέρηση από την προηγούμενη χρήση, συνολικού ποσού ευρώ 362.500. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, δεν έχει διενεργηθεί απομείωση επί των απαιτήσεων αυτών, κατά την εκτίμησή μας ποσού ευρώ 200.000. Λόγω του γεγονότος αυτού η αξία των εμπορικών απαιτήσεων από πελάτες και τα ίδια κεφάλαια εμφανίζονται αυξημένα κατά ευρώ 200.000 και τα αποτελέσματα της προηγούμενης χρήσης εμφανίζονται αυξημένα κατά ευρώ 200.000. 2) Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας δεν έχουν εξετασθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2010 έως 2015. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η εταιρεία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον έλεγχό μας, δεν έχουμε αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά με την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται.

Γνώμη με επιφύλαξη

Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται στην παράγραφο «Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη», οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας ΙΣΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατά την 31 Δεκεμβρίου 2015, και τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε κατά την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.

Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων

1) Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920.

Ιωάννινα, 16 Μαΐου 2016

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.
μέλος της Crowe Horwath International
Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα
Αρ Μ ΣΟΕΛ 125

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΚΑΛΛΕΣ
Αρ Μ ΣΟΕΛ 15901

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015

     
Ποσά σε μονάδες νομίσματος παρουσίασης  
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημείωση 2015 2014
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία  
Ενσώματα πάγια
Ακίνητα 6.1 263.353,41 270.539,20
Μηχανολογικός εξοπλισμός 6.1 201.382,87 129.911,03
Λοιπός εξοπλισμός 6.1 57.425,44 52.533,48
Σύνολο 522.161,73 452.983,72
Άυλα πάγια στοιχεία
Λοιπά άυλα 6.4 5.205,13 2.152,00
Σύνολο 5.205,13 2.152,00
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες 7 9.250,00 9.250,00
Λοιπά 7 2.500,00 2.500,00
Σύνολο 7 11.750,00 11.750,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων 539.116,86 466.885,72
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Προκαταβολές για αποθέματα 6.539,60 16.580,85
Σύνολο 6.539,60 16.580,85
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές
Εμπορικές απαιτήσεις 7 1.021.585,87 1.319.958,21
Λοιπές απαιτήσεις 7 129.311,11 161.092,76
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία 7 55.000,00 40.000,00
Προπληρωμένα έξοδα 2.410,00 2.090,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 366.159,35 513.774,26
Σύνολο 1.574.466,33 2.036.915,23
Σύνολο κυκλοφορούντων 1.581.005,93 2.053.496,08
Σύνολο ενεργητικού 2.120.122,79 2.520.381,80
ΠΑΘΗΤΙΚΟ    
Καθαρή θέση
Καταβλημένα κεφάλαια
Κεφάλαιο 466.344,00 466.344,00
Σύνολο 466.344,00 466.344,00
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού 63.697,26 56.478,32
Αποτελέσματα εις νέο 1.034.022,00 1.122.817,99
Σύνολο 1.097.719,26 1.179.296,31
Σύνολο καθαρής θέσης 1.564.063,26 1.645.640,31
Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Κρατικές επιχορηγήσεις  9.1.3 54.955,08 57.978,02
Σύνολο 54.955,08 57.978,02
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Τραπεζικά δάνεια 305.222,28 297.375,97
Εμπορικές υποχρεώσεις 9.2.1 152.015,59 422.520,02
Φόρος εισοδήματος 11.791,62 0,00
Λοιποί φόροι και τέλη 25.535,57 91.644,79
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης 1.738,68 3.776,84
Λοιπές υποχρεώσεις 9.2.2 4.646,84 1.445,85
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 153,87 0,00
Σύνολο 501.104,45 816.763,47
   
Σύνολο υποχρεώσεων   556.059,53 874.741,49
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων   2.120.122,79 2.520.381,80

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά Είδος

Σημείωση 2015 2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός) 10 645.907,00 1.223.211,49
Λοιπά συνήθη έσοδα 10 3.367,94 984,97
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών -186.321,90 -550.107,09
Παροχές σε εργαζόμενους -105.767,62 -123.158,73
Αποσβέσεις -23.454,79 -21.717,13
Λοιπά έξοδα και ζημίες -186.427,30 -400.709,21
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων 6.499,99 0,00
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων 24.899,17 106.821,21
Λοιπά έσοδα και κέρδη 1.152,00 0,00
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων   179.854,49 235.325,51
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 10,92 2,39
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα -38.450,62 -44.431,50
Αποτέλεσμα προ φόρων   141.414,79 190.896,40
Φόροι εισοδήματος -42.991,84 -50.868,23
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους   98.422,95 140.028,17

 

 

 Ιωάννινα, 7 Μαρτίου 2016

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. H ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΑΙ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
 

 

 ΑΘΗΝΑ-ΟΛΓΑ ΚΟΣΜΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Α.Δ.Τ. ΑΕ 281900
Α.Δ.Τ. Φ461157 Α.Δ.Τ. X367559 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε.  62447-A’ Τάξης